Donationspolitik
Ifølge fundatsen kan Poul Due Jensens Fond yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål.

Fondsbestyrelsens ansvar

Bestyrelsen fastsætter en overordnet beløbsramme for årets uddelinger på årsmødet i marts under hensyntagen til Fondens øvrige økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen reviderer løbende Fondens donationsstrategi som del af det overordnede strategiarbejde.

Bestyrelsen godkender endeligt indstillinger til donationer fremsat af donationsudvalget, enten på et bestyrelsesmøde eller via mail.

Donationsudvalgets ansvar

Fondens donationsudvalg indstiller projekter til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Donationsudvalget består af fire bestyrelsesmedlemmer.

Fondsdirektørens ansvar

Fondsdirektøren sikrer at fremsendte indstillinger er i overensstemmelse med donationsstrategien.

Fondsdirektøren sørger for effektuering af godkendte uddelinger.

Fondsdirektøren tilser at Fondssekretariatets medarbejdere besidder de nødvendige kompetencer og redskaber til at sikre at hvert projekt eksekveres i overensstemmelse med formålet.

Filantropi

Fonden driver filantropisk virksomhed gennem donationer til områder, der:

 • er i samklang med stifterens vilje og principper;
 • bidrager positivt til en bæredygtig udvikling af Grundfos og det omkringliggende samfund;
 • bidrager til stolthed hos Grundfos’ medarbejdere;
 • påvirker samfundet og styrker relationer, der understøtter Grundfos’ virke;
 • fastholder Fonden og Grundfos som samfundsbærende.

Fondens donationer gives primært inden for tre strategiske områder:

 1. Forskning og Læring
  Fonden støtter udvalgte forskningsmiljøer inden for især naturvidenskab og teknik samt initiativer der fremmer børn og unges interesse for teknologi og naturvidenskab.
 2. Vand og Bæredygtig Udvikling
  Fonden arbejder for at sikre verdens fattigste adgang til drikkevand til en overkommelig pris samt udbygge vandbårne sanitære forhold. Ønsket er endvidere at bidrage til at reducere global ulighed.
 3. Inklusion og Samfundsengagement
  Fonden fokuserer på Region Midtjylland og de kommuner, der ligger tæt på Grundfos’ hjemsted i Bjerringbro og bakker op om Grundfos-selskabernes lokale partnerskaber med organisationer, institutioner og foreninger.

Fondens midler skal først og fremmest komme de begunstigede til gode.

Et projekt må meget gerne dække flere områder. Det er fx ønskeligt, at der til projekter inden for vand og inklusion tilknyttes følgeforskning, eller at initiativer inden for vand også bidrager til inklusion – i form af eksempelvis lokale arbejdspladser og forbedrede fællesskaber.

Fonden støtter ikke blot færdigudviklede projekter, men også konceptudvikling, undersøgelser, projekt- og produktudvikling.

Fonden støtter som udgangspunkt ikke:
Anlægsudgifter (laboratorieformål undtaget), drift og administration, bygninger (vedligeholdelse/renovation eller nybyg), kompetenceudvikling af deltagende medarbejdere i projektet.