12. Jan. 2024
Den første kortlægning af vandteknologisk forskning i Danmark, der har til formål at give en indsigt i og skabe dialog om videreudvikling af vilkårene for vandteknologiforskningen, afdækker et stort efterslæb i offentlig forskningsstøtte sammenlignet med andre brancher.

I 2023 viste McKinsey & Company i en analyse, at vandteknologi er blandt de 10 vækstplatforme, der har størst potentiale for at skabe værdi i dansk erhvervsliv set ud fra Danmarks nuværende styrker og de globale udviklingstendenser[1].

Men den første samlede analyse af vandteknologiforskningen i Danmark – udført af IRIS Group for Water Valley Denmark med støtte fra Grundfos Fonden – viser, at de offentlige midler til forskningen i vandteknologi – modsat andre lovende sektorer – er stagneret i det seneste årti. Fx er den offentlige forskningsstøtte til robotteknologi i Danmark øget med 330 % i den samme periode.

"Rapporten understøtter betydning af vandteknologi, samtidigt gør den stagnerende forskningsstøtte det vanskeligt at realisere regeringen og vandteknologisektorens fælles mål om at skabe en klimaneutral vandsektor i Danmark og fordoble den danske vandteknologieksport i 2030."
Næstformand for Water Valley Denmark, professor Dr. Scient. Flemming Besenbacher

Øvrige hovedpunkter i rapporten

  • Vandteknologiens vigtige rolle: Rapporten understreger vandteknologiens kritiske rolle i håndteringen af ​​samfundsmæssige udfordringer såsom forurenede vandressourcer, klimaforandringer og den grønne omstilling. Samtidigt spiller vand i stigende grad også en nøglerolle i industrier som fødevarer, sundhed og energi og i forbindelse med drift af kommende PtX-energianlæg.
  • Global førende position: Danmark har globalt en førende position inden for vandteknologisk forskning med det højeste årlige antal publikationer pr. million indbyggere. Rapporten fremhæver dog at styrkepositionen er udfordret set i lyset af øget vandteknologisk forskning i Singapore, Schweiz, Sverige og Holland.
  • Fragmentering og sårbarhed: Rapporten identificerer risikoen for at tabe terræn til konkurrenterne, medmindre der gøres en indsats for at forene, prioritere og støtte dansk vandteknologisk forskning.

“Med Water Valley Denmark arbejder vi for en styrket innovationsindsats indenfor vandteknologi ved at samle forskningsinstitutioner, forsyninger og virksomheder i fælles samarbejder om at løse store samfundsmæssige udfordringer og samtidigt understøtte øget eksport af danske vandteknologiløsninger” Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark

Nødvendig handling

Rapporten identificerer forbedringspotentialer inden for fem nøgleområder der kan styrke vilkårene for vandteknologisk forskning i Danmark. Det omfatter behovet for en langsigtet national strategi, øget vægt på strategisk forskning, styrkede incitamenter til forskningsinstitutioner, understøttende reguleringer for forsyningsselskaber og udvikling af en stærk talentbase.

”Som Grundfos’ hovedejer kan vi kun tilslutte os målsætningen om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi frem mod 2030. Vi har nu et klart billede af hvor og hvordan dansk forskning bedst kan bidrage, så det er bare med at komme i gang med at udnytte eksisterende viden – og få lukket de huller der også er blevet afdækket – hvis vi som samfund vil nå vores ambitioner,” siger Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, Grundfos Fonden.

Closeup of the research project pram in Lake Ormstrup with several university logos.

Fonden støtter forskning indenfor vand og vandteknologi, som rePair-projektet i Ormstrup Sø . Photo: LStudio

Om Water Valley Denmark

Water Valley Denmark er en nonprofit forening, der samler vandbranchens partnere om innovation, der bidrager til vandbranchens målsætning om en klimaneutral vandsektor i 2030 og regeringens målsætning om en fordobling af dansk eksport af vandteknolog. Foreningen er medlemsbaseret og åben for alle danske organisationer, der arbejder med udvikling af nye vandteknologiløsninger.

Forskningsstøtte

Fonden støtter forsknings- og læringsinitiativer inden for naturvidenskab og teknologi.