Inklusion

DIF Veteran Match

DIF Soldaterprojekt laver idrætstilbud rundt om i hele Danmark for både fysisk og psykisk skadede veteraner. Tilbuddene spænder fra lokale Safe Zones, over hjælp ind i det lokale foreningsliv til camps for både veteraner og pårørende.

"For mellem 15-20% af de hjemvendte veteraner har udsendelsen givet udslag i et liv med fysiske og psykiske mén, der har resulteret i depressioner, social angst, misbrug og skam."

For alle veteraner er det gældende at de på et tidspunkt skal videre på deres rejse fra en militær til en civil tilværelse. Heldigvis kommer langt de fleste veteraner styrkede hjem fra udsendelser til verdens brændpunkter, men for mellem 15-20% af de hjemvendte veteraner har udsendelsen givet udslag i et liv med fysiske og psykiske mén, der har resulteret i depressioner, social angst, misbrug og skam.

DIF sportsaktiviteter for veteraner

DIF Soldaterprojekt hjælper skadede veteraner tilbage i fællesskabet. Foto: DIF

I centrum for soldaterprojektet er veteranerne, som støttes og inspireres til at finde et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet anvender idræt og det fællesskab, som er omkring dette til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øge livsindholdet for den enkelte veteran, herunder aktiviteter som hjælper veteranerne med at finde tilbage på det danske arbejdsmarked.

Veteran Match

Veteran Match har flere formål. Vigtigst er det at skabe fundamentet for et liv med mening og indhold for de deltagende veteraner, skadede såvel som ledige. Visionen er, via befolkningens anerkendelse og eliteklubbernes loyale erhvervsnetværk, at gøre en forskel på beskæftigelsesområdet, samt at hjælpe og motivere veteraner på deres vej fra militær til civil.

Veteran Match 2021

Veteran Match er et tilbud til både skadede og ledige veteraner. Foto: DIF

Fondens bidrag til projektet sikrer, at tiltaget omkring Veteran Match udvikles og kvalitetssikres, således at flere sportsgrene og ikke mindst flere kommuner og deres veteraner kan inkluderes. Midlerne vil gå til såvel national koordinering som lokale indsatser, metodeudvikling, monitorering, kommunikation og aktiviteter for og med målgruppen.

"Samarbejdet med Poul Due Jensens Fond/Grundfos er helt essentielt for, at vi overhovedet kan have Veteran Match fremadrettet som en del af vores arbejde med de danske veteraner. Det betyder endvidere, at vi nu kan kvalitetssikre dette gode tiltag for de danske veteraner samtidig med, at vi kigger ind i muligheden for inden for en overskuelig fremtid at udvide til andre målgrupper. "
Rune Oland Tanggaard, projektchef, DIF Soldaterprojekt

Om DIF Soldaterprojekt

Med støtte fra Forsvarsministeriet hjælper Danmarks Idrætsforbund (DIF) de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance, som kræves i overgangen fra militær til civil.

Mærk Jobbet

I op til 14 byer rundt om i Danmark (med halvdelen i det midtjyske) vil vi sammensætte et helt unikt partnerskab mellem det lokale jobcenter, den lokale kvindehåndboldklub med Divisionsforeningen i ryggen, håndboldklubbernes sponsorer, den unge ledige og Flexfabrikken. Flexfabrikken gør de unge klar til job, håndboldklubben finder jobs blandt deres sponsorer og virksomhederne ansætter. Desuden bakker Divisionsforeningens kvindeliga op om projektet.

"Mærk jobbet kommer til at teste en hidtil uset model for lokal jobskabelse for ledige unge. Vi har store forventninger til samspillet mellem jobcentre, håndboldklubber og virksomheder, og vi håber at denne model kan skaleres i andre sammenhænge til gavn for unge i hele landet."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

Fællesskabet i håndboldklubben skaber sammen med midler fra fonden grundlag for at give de unge en masse oplevelser, der kan styrke dem for livet. Fonden vil ligeledes bidrage til at der pågår følgeforskning i hele perioden.

"Knap 125.000 unge i alderen 16-30 år modtager offentlig forsørgelse i marts 2020 jf. Jobindsats. De er hverken i gang med uddannelse eller job. 30% af disse unge er ledige i en længere periode."

Projektet ledes af Flexfabrikken, som over de næste år modtager knap 5,5 millioner til at gennemføre projektet.

Job i almene boligområder II

Der er en overrepræsentation af ledige i udsatte almene boligområder, og også i en række andre almene boligområder, som ikke pt. betegnes som udsatte boligområder. Det gælder på landsplan, og det gælder i de almene boligområder i Viborg og Silkeborg, som står bag dette projektsamarbejde.

"Projektet skal udvikle en model og en praksis for inklusion af ledige beboere fra udsatte almene boligområder. Det skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, boligorganisationer og jobcentre."

Projektet tager afsæt i et tidligere pilotprojekt som satte rammerne for samarbejdet med en afdækning af interesse og behov blandt de tre store interessenter:

 • Virksomhederne ønsker klare arbejdsgange, der kan sikre et godt match mellem virksomhed og ledig beboer. Og de lægger vægt på, at de hurtigt skal kunne få hjælp, hvis der opstår problemer undervejs i ansættelsen af en ledig fra boligområderne.
 • Boligselskaberne har stor interesse i, at flere af beboerne i de udsatte boligområder kommer i beskæftigelse. Og de lægger stor vægt på, at deres stabile og professionelle relationer til deres leverandørvirksomheder også fungerer i fremtid, og at der fremadrettet skal udvikles holdbare og langsigtede løsninger for inklusion.
 • Jobcentrets kerneopgave er at få ledige i beskæftigelse. Og de lægger stor vægt på fremadrettet koordinering og tæt samarbejde mellem parterne, så der kan sikres de rette match mellem jobåbninger i virksomhederne og de ledige beboere.

Jobåbningerne kan være lære- eller elevpladser, fuldtidsjob, fleksjob eller job med få lønnede timer.

Parallel modeludvikling

Det er op til den lokale arbejdsgruppe og den lokale styregruppe i hhv. Silkeborg og Viborg i løbet af projektet at udvikle og afprøve den bedste og mest virkningsfulde praksismodel for samarbejdet om job-match-making i netop deres kommune.

Partnere i Silkeborg:

Partnere i Viborg:

DISCUS indgår i projektudviklingen som samarbejdspartner og bidrager med koordinering og fremdrift på tværes af de to byer, løbende erfaringsopsamling  til dokumentation og kvalificering af indsatsen i projektperioden. Og endelig til slutevaluering af projektet og til modelbeskrivelse. Det er ambitionen, at modellen forankres efter projektafslutning.

Finansiering

Fonden har i første omgang støttet del 1 af det 4-årige projekt med 2 millioner kroner.

 • del 1 af projektet på 2 år løber fra januar 2021 til december 2022
 • del 2 af projektet på yderligere 2 år løber fra januar 2023 til december 2024

Flere i Fællesskaber (FIF)

Forekomsten af ensomhed er høj i ungdomsårene (12%), og problemet er stigende. Tallet er særlig højt i Region Midtjylland, for unge der hverken er i uddannelse eller arbejde (25%). Ensomhed øger samtidig risikoen for sygdom (depression, hjertesygdom mv.) og dermed sygefravær. Ensomhed har derfor negative konsekvenser for både den enkelte og samfundet. I værste fald udgør ensomhed i ungdomsårene starten på et liv præget af ensomhed, hvor man typisk lever alene og er på kanten af arbejdsmarkedet.

"Flere i Fællesskaber handler i sin essens om at tage ansvar for en generation, hvor mange desværre mistrives. Når man føler sig isoleret og ekskluderet er det vanskeligt at mestre livet, herunder uddannelse, arbejde og parforhold. "

Projektet skal afhjælpe ensomhed i Silkeborg Kommune ved at tilbyde unge en vej ind i fællesskaber gennem et såkaldt collective impact-projekt (metode fra Stanford University), som fremmer nye arbejdsformer mellem det offentlige, civilsamfund, erhvervsliv og vidensmiljøer. Det bærende element er en struktureret proces, hvor aktørerne sætter fælles mål og indgår i partnerskaber – i dette tilfælde om ”Flere i Fællesskaber”.

Mange partnere

Bag projektet står Silkeborg Kommune, DEFACTUM – Region Midtjylland, Ventilen, Ældre Sagen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Come Together og Jysk børneforsorg/Fredehjem, der har forpligtet hinanden på at arbejde sammen om at bekæmpe ensomhed. Partnerne er trådt sammen, fordi der er brug for alles viden, kompetencer og kapacitet.

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Tryg Fonden, Silkeborg Kommune, Ældresagen, Helsefonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og DEFACTUM i Region Midtjylland.

Poul Due Jensens Fond støtter projektet med 2.524.500 kr. til projektledelse, aktiviteter og udvikling af indsatser til ensomme unge og generationsmøder.

Social investerings
model for arbejdsmarkeds
inklusion

Fra 2020-2022 skal 60 personer med en ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen, som endnu ikke har profiteret tilstrækkeligt af kommunale indsatser til at komme ind på arbejdsmarkedet, følge et særligt tilrettelagt forløb hos DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp).

De ledige kommer fra Viborg og Herning kommuner. De skal deltage i et programforløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC’s Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). Det er forventningen af 50 procent af personerne vil komme i hel eller delvis forsørgelse i løbet af projektperioden. Viborg og Herning Kommunes jobcentre begynder at visitere personer til projektet i august 2020.

To projektspor

Projektet kaldes for SIB og tager afsæt i 2 spor. Værdien af at bringe ledige fra Viborg og Herning ind på arbejdsmarkedet skal ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel:

Dokumentation og vidensdeling

Gevinsten ved at investere i individuelt tilrettelagte forløb for personer, der generelt kan have udfordringer ved at skulle genvinde eller etablere sig på arbejdsmarkedet skal dokumenteres i samarbejde med COWI. Derudover har Kammeradvokaten og COI (Center for Offentlig Information) også meldt sig på banen med rådgivning og videreformidling af projektets resultater.

Projektet er i det daglige forankret hos DRC Integration, som har lang erfaring med forløb for flygtninge og indvandrere.

”Brugen af sociale investeringer er endnu ikke kommet op at flyve i Danmark. Flere arbejder med modeller, og der har været gjort flere forsøg rundt omkring i landet. Vi ønsker med dette projektsamarbejde at stå med en eller flere modeller, der kan komme ud at leve blandt potentielle investorer,” forklarer Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration.

Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration. Foto: Poul Due Jensens Fond.

Community Engagement Grant

Poul Due Jensens Community Engagement Grant er etableret for at hjælpe Grundfos med at række ud i lokalsamfund verden over. Grundtanken med programmet er at styrke og øge Grundfos’ tradition for at engagere sig socialt og fremme godt naboskab, hvorend i verden vi er.

"Fonden har allokeret 20m DKK årligt til lokale initiativer, især projekter som bidrager til inklusion af udsatte i fællesskaber og på arbejdsmarkedet samt projekter der bakker op om klimadagsordenen."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør
 • Fonden må jf. Fondsloven ikke donere penge til Grundfos’ selskaber, derfor er det vigtigt at aktiviteterne foregår i partnerskab med en ekstern organisation
 • Fonden bør desuden nævnes i forbindelse med kommunikation om projekterne (fx pressemeddelelser, skiltning eller i andre medier).
Hand In Hand India distributes supplies to underprivileged families at Karapakkam School, India

Hand In Hand India distribuerer madration til elever på Karapakkam School, Indien. Foto: Hand in Hand India

Find et lokalt Grundfos selskab

Er du en NGO eller anden non-profit. Kontakt dit lokale Grundfos-selskab for at tale mere om hvordan I kan samarbejde.

Det er udelukkende ansatte i Grundfos, som kan ansøge om grantet på vegne af selskabets eksterne samarbejdspartnere.

 • Medarbejdere kan ansøge via modulet på Insite

Job i almene boligområder I (afsluttet)

Boligforeningerne kan allerede i dag stille krav til deres leverandørvirksomheder om at ansætte ledige i job eller oprette elevpladser. Men der er kun få erfaringer med at udvikle partnerskaber, der er langtidsholdbare og hvor det i praksis er beboere fra boligforeningen, der ansættes. Pilotprojektet skal med en kortlægning af mulighederne sikre et godt grundlag for de konkrete tiltag i et hovedprojekt, hvor ledige beboere skal matches konkrete jobs.

I løbet af foråret 2020 satte 3 styregrupper – en i hver by – mål og rammer for jobskabelsen. Både boligforeninger og virksomheder kommer med input til, hvordan en partnerskabsaftale kan se ud. Projektet vil også trække på erfaringer fra andre byer med samarbejde mellem boligforeninger og leverandørvirksomheder.

"Pilotprojektet viste klart, at der er interesse i en række af de lokale virksomheder, som jævnligt løser opgaver for boligorganisationerne, for at indgå partnerskabsaftaler med boligorganisationerne, jobcentrene og Den Boligsociale Indsats om inklusion af ledige beboere fra de udsatte boligområder. "

Projektets målsætninger er inspireret af FNs verdensmål:

 • Flere beboere i udsatte almen boligområder får tilknytning til arbejdsmarkedet i job eller lærepladser (Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Mål 4: Kvalitetsuddannelse)
 • Forebyggelse af marginalisering, kriminalitet og sociale problemer i udsatte boligområder via job og uddannelse til flere beboere (Mål 10: Mindre ulighed og Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund)
 • Øget rekrutteringsgrundlag for virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft via netværksdannelse og samarbejde mellem boligforeninger og virksomheder, der løser opgaver for boligforeningerne (Mål 17: Partnerskab for handling)

Læs mere: Projektbeskrivelse Job i udsatte boligområder (eksternt link)

Rekruttering til havnen II

Havnen i Grenaa, Foto: Poul Due Jensens Fond

I januar 2020 har en særlig enhed af jobcentret i Norddjurs fundet plads i Bæredygtighedens Hus på havnen i Grenaa. Her skal de to faste medarbejdere hellige sig projekt Rekruttering til havnen og arbejde med virksomheder, der vil ansætte kandidater, der mangler arbejde.

I løbet af det første år er det målet, at 140 ledige skal i nærkontakt med de to medarbejderne og gennemgå et forløb, som fører til, at mindst 70 af dem frem til foråret 2021 har lønnede timer eller endda er selvforsørgende.

Masser af kompetencer

Projektet er født på baggrund af en undersøgelse, som partnerne gennemførte i løbet af 2019. Her undersøgte man kompetencer og barriere hos en større gruppe ledige: knap halvdelen havde været ledige i mere end fem år. Mere end halvdelen havde mere end fem års erhvervserfaring, for 75 procents vedkommende fra ufaglært arbejde, på trods af at 22 procent havde taget en erhvervsuddannelse og knap 10 procent en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

– Med til historien hører også, at 60 procent har fysiske barrierer såsom smerter, KOL, gigt, fibromyalgi m.v. Og knap 60 procent har brug for at der tages hensyn til psykiske udfordringer som eksempelvis PTSD, angst, social fobi, eller depression, fortæller Kirsten T. Søgaard, souschef, arbejdsmarkedsafdelingen.

I undersøgelsen så man også nærmere på virksomhederne på havnen: hvad er deres behov for nye medarbejdere nu, om lidt og om tre år. Samtidig spurgte man dem, om de var villige til at stille sig til rådighed med øvebaner, sidemandsoplæring og måske dele medarbejdere. Cirka en tredjedel af havnens virksomheder deltog i undersøgelsen og meldte tilbage, at de har behov for ufaglært arbejdskraft nu og forventer et stigende behov i løbet af de nærmeste år.

Det undrer ikke Henrik Carstensen, der som direktør for havnen i Grenaa oplever virksomhedernes behov og vækst på sin daglige færden på havnen.

– Her i starten af 2020 har vi netop åbnet en færgerute til Halmstad, som vi forventer vil have omkring 300.000 rejsende om året. Det medfører naturligvis vækst til ikke bare havnen, men Norddjurs og Grenaa. Vi skal kunne understøtte virksomhedernes vækst, når de har behovet og ikke være bremsende, fortæller han.

 

 

Antibulli Håndbold, Midtjylland

Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har noget på hjerte. Ikke blot spilteknik, taktikker og næste sejr. Mikkel Hansen arbejder også for at håndboldspil skal handle om kammeratskab, om træning med sjov og glæde, og om at være gode holdkammerater, der får det bedste ud af fællesskabet. Mikkel Hansen har derfor stiftet foreningen MH24, Mikkel Hansen mod Mobning, hvis formål er at modarbejde mobning og øge trivslen på børnenes håndboldhold.

Håndboldcamps mod mobberi

MH24 arrangerer håndboldcamps, hvor børnene træner sammen med Mikkel og andre dygtige trænere. Her er fokus ikke blot på at lære nye teknikker, at skrue bolden rigtigt, men også at lære om fællesskabets styrker og værdien af holdets enkelte spillere. Hvis de dygtige spillere hjælper snarere end griner af de mindre heldige talenter, bliver holdet stærkere. Kammeratskab vokser, og spillerne udvikler sig. På camps deltager forældre, der lærer, hvordan de kan understøtte den gode tone og kultur i klubberne. Ved siden af opvarmning, boldspil og spilleglæde bliver der plads til at bringe Antibullis forskellige værktøjer i spil over for de deltagende. – Alt sammen for også at vinde over mobning, sårende tilråb eller den dårlige tone.

"Med donationen ønsker Poul Due Jensens Fond at understøtte trivsel, den gode tone og teamånd blandt vores yngste håndboldspillere. Dermed modvirker vi, at børn forlader fællesskabet og idrætslivet, fordi de føler sig udelukket fra klubbernes kammeratskab. Det er vigtig lærdom at give de yngste: Alle skal føle sig respekterede og værdsatte."

Poul Due Jensens Fond har valgt at støtte MH24s indsats i de kommende to år med projektet Antibulli Håndbold, Midtjylland. I 2019 arbejder med MH24 med håndboldklubber i Syddjurs, Viborg og Aarhus. I 2020 vil indsatsen udbredes til flere kommuner i den midtjyske region. MH24 benytter sig bl.a. af redskabet Antibulli Håndbold, som er udviklet af MH24 og Mary Fonden i et samarbejde med Trygfonden, Red Barnet og flere håndboldklubber. Redskabet indeholder øvelser og gode råd til såvel børnene, forældrene og klubbens trænere.

MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning afholder sportscamps for børn og unge. Foto: Greve Foto

Prisuddeling og charity match

Når håndboldklubben, Paris Saint Germain, den 16. august spiller venskabskamp mod Aarhus Håndbold i Ceres Arena i Aarhus vil adskillige af tilskuerne være fra de 20 klubber i Syddjurs, Viborg og Aarhus, som har takket ja til at være en del af projekt “Antibulli Håndbold, Midtjylland”. Tilsagnet gælder ikke blot en spændende håndboldkamp, men også at klubberne forpligter sig til, at børn, forældre og trænere i klubberne vil arbejde med Antibulli Håndbold gennem en kontinuerlig indsats. Den klub, der har ydet den største indsats, har mulighed for at vinde Antibulli Håndbold-prisen 2019. Prisen uddeles årligt til den børneafdeling i en klub, der gør mest for at styrke fællesskabet både på holdene og på tværs af klubbens årgange.

 • MH24 afholder i 2019 to camps, hvoraf den ene vil foregå i Bellevue Hallen, tæt på Aarhus den 19.  juni for omkring 90 børn.
 • I 2020 skal MH24 række ud til flere kommuner og deres håndboldspillende børn. Udvælgelsen af hvilke midtjyske kommuner, der vil være mål for indsatsen til næste år, sker i slutning af 2019.

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Arbejde på havnen. Foto: Niels Åge Skovbo/FOKUS FOTO

I Norddjurs Jobcenter har man ledige med års erfaring i at være uden for arbejdsmarkedet. Det er en af jobcentrets fornemste opgaver at hjælpe disse mennesker ind på arbejdsmarkedet. Nogle af disse mennesker kunne være oplagte som arbejdskraft på havnen.

I Norddjurs søsætter man nu en undersøgelse af, hvor langt der er fra de ønsker, virksomhederne på havnen har til medarbejdere, og de færdigheder og kompetencer som kommunens ledige kan tilbyde. Det forventes, at der vil være forskelle i udbud og efterspørgsel. Det indgår derfor også, at virksomhedernes ønsker skal udfordres:

 • Hvad har de brug for lige nu?
 • Hvad har de brug for om en årrække?

Det skal også undersøges, om forskellige kortere tilbud om yderligere kvalificering kan mindske afstanden mellem virksomhederne og de ledige. Eller måske tegner der sig en helt tredje løsning?

"Der vil sandsynligvis være tale om en kløft mellem de færdigheder og kompetencer, som potentielle arbejdstagere besidder og de job, der skal kunne besættes i fremtiden. Derfor må vi tænke opkvalificering med ind i billedet. Samtidig må vi også forholde os til, hvad virksomhederne ønsker, hvad de ikke vil have og hvad man eventuelt klarer sig med, og udvikle kommunens tiltag derfra."
Else Søjmark, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Norddjurs Kommune

 

Konkret plan for flere job

Det er Norddjurs Kommune, der har hånd i hanke med undersøgelsen, hvor de bl.a. vil hente hjælp udefra til at få stillet virksomhederne og ledige de rigtige spørgsmål. I foråret vil undersøgelsens resultater blive fremlagt på en workshop/konference. Deltagerne, som bl.a. vil være fagforeninger, uddannelsesinstitutioner med flere, skal bidrage til yderlige kvalificering af undersøgelsen.

Målet er, at undersøgelsen skal munde ud i en konkrete plan for, hvordan man over en 5-årig periode kan skabe minimum 500 jobs, som kan blive besat med fortrinsvis langtidsledige.

"Virksomhederne på havnen har potentiale til at skabe lokal vækst, men de har et stigende behov for arbejdskraft, især faglært arbejdskraft. Derfor er det godt at undersøge og afprøve nye muligheder for at hjælpe og styrke de eksisterende virksomheder og i sidste ende tiltrække nye virksomheder til havnen."
Henrik Carstensen, administrerende direktør, Grenaa Havn A/S

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Jobmesser er ikke ukendte størrelser men måske snarere kendt fra karrieremesser, der retter sig mod virksomheder og højtkvalificerede unge, der er på vej ud i arbejdslivet. Projektets to messer skal i stedet give virksomheder, langtidsledige og fysisk/psykisk sårbare en mulighed for at mødes over en uformel samtale, hvor fokus er på menneskelige egenskaber og god kemi – snarere end fyldige cv’er og masser af uddannelse.

Projektet har afholdt to jobmesser:

 • En lille messe for at indhente erfaringer den 10. maj 2019, som foregik i Ree Park
 • En større messe på Randers Kunstmuseum den 31. oktober 2019 (læs mere)

Jan Jepsen (th.) på jobjagt i Ree Park, 10. maj 2019. Foto: Poul Due Jensens Fond

 

Fra kemi til job

Projektets vigtigste fokus er at skabe varige job for mennesker med lang ledighed – og tilfredse arbejdsgivere. Formodentlig vil det kræve, at såvel ledige som virksomheder tænker lidt anderledes om jobsøgning og rekruttering og finder alternativer til virksomhedernes lange ønskelister over kvalifikationer og lediges krav til ønskejobbet.

"Vores ledige har generelt haft rigtig positive oplevelser på den første messe, men der er også nogle som har svært ved at være i store forsamlinger og som derfor er virkelig udfordrede i forhold til at skulle sælge sig selv til en potentiel arbejdsgiver."
Helle, Jobkonsulent, Randers Kommune

Erfaringerne fra jobmesserne vil blive samlet i en model, som andre kommuner evt. kunne bruge eller lade sig inspirere af.

Projektet er igangsat af SUS i et samarbejde med Jobcenter Randers Erhverv, Erhverv & Beskæftigelse – Syddjurs Kommune og Poul Due Jensens Fond.

Projektet ”Socialt Jobmatch” forventes afsluttet marts 2020. Læs mere.

Uddannelsesparat

I starten af 2018 var 38% af Skives elever i 8. klasse ikke parate til at fortsætte fra grundskolen i uddannelse. Det er 8% mere end det regionale gennemsnit på 30%. Desuden var på samme tidspunkt 16% af kommunens 18- til 29årige på offentlig overførselsindkomst, hvis statens uddannelsesstøtte ikke medregnes. Det er for mange, hvorfor man nu øger indsatsen.

Parat

Projekt ”Uddannelsesparat” vil arbejde med 50 elever fra 3 skoler i Skive i 3 år, hvor eleverne bliver fulgt fra den vurdering af deres parathed til uddannelse, som alle elever får foretaget i 8. klasse, til de går ud af folkeskolen. I Skive ved man, at det typisk er personlige eller sociale udfordringer – eller helt enkel mistrivsel – som betyder, at relativt mange elever har vanskeligt ved at gennemføre uddannelse efter grundskolen. Udfordringerne er ofte begyndt i folkeskolen, hvorfor man i et tæt samarbejde med skolen og forældrene vil tage særligt hånd om de unge.

En bred vifte

Alle de unge vil få en fast kontaktperson, der følger dem gennem de sidste år af grundskolen og bl.a. kan igangsætte eller koordinere andre tiltag for den unge. De unge vil desuden blive tilbudt hjælp til at skaffe sig et fritidsjob, deltage i en netværksgruppe som har fokus på trivsel og eksempelvis kunne være motion, rusmidler, sorg eller andre. Eller de vil blive tilbudt at deltage i et mestringsforløb for at lære om håndtering af angst, ordblindhed eller deres egne personlige og sociale kompetencer gennem et MiLife-forløb.

En lige vej

Målet er, at langt hovedparten af de deltagende unge vil være parate til uddannelse også på de faglige krav som dansk og matematik. I Skive forventer man nemlig også, at indsatserne vil betyde, at de unges fravær blive reduceret markant, og at læringen derfor bliver tilsvarende højere.

Projektet vil blive afsluttet efteråret 2022, når de sidste elever forhåbentlig er godt i gang med deres uddannelse efter grundskolen.

Foreningsliv for alle

DGI og Poul Due Jensens Fond har siden 2015 haft et samarbejde om at tilbyde en økonomisk håndsrækning til grupper, der har vanskeligt ved selv at kunne betale f.eks. et kontingent. Gennem årene er behovet ikke faldet. Snarere tværtimod.

Fysisk fællesskab

Projektet ”Foreningsliv for alle” er målrettet økonomisk, dårligt stillede og tilbyder en mulighed for at deltage i foreningsidræt. Foreningsidrætten tilbyder såvel fysisk aktivitet som fællesskab, som er to elementer, der fremmer den mentale sundhed. Hvis den mentale sundhed vokser kan der banes en vej for at tage ejerskab for sit liv i tilgift med, at der vil være ressourcer til at påvirke den enkeltes livssituation.

Piger på fodboldskole i Rødkærsbro. Foto: Anne Moulvad, TV Midt/Vest

Piger på fodboldskole i Rødkærsbro, 2018. Foto: Anne Moulvad, TV Midt/Vest. Læs mere

Både for  udsatte børn og voksne ansylansøgere

Socialstyrelsen og andre foreninger har haft lignende muligheder, som ikke eksisterer længere. Blandt andet kan det være vanskeligt for asylansøgere og flygtninge at finde midlerne til at deltage. Herom siger Per Frost Henriksen, medlem af DGIs hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for DGI Inklusion ”Det er voksne mennesker med masser af kompetencer, som på længere sigt kan blive en styrke for foreningen”.

Crossgym på Christianshavns Vold. Foto: DGI

Det praktiske

Det er den enkelte idrætsforening, der på søger hos DGI for det enkelte medlem. Der kan søges om støtte til kontigent, udstyr og deltagelse i f.eks. stævner m.v. De mere detaljerede oplysninger om, hvem der kan søges for, findes på DGIs hjemmeside.  Her findes også ansøgningsskemaet.

Julehjælp til udsatte

Fonden støtter følgende organisationer i 2020:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Mødrehjælpens Julehjælp er en økonomisk hjælp, der dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Hertil er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter.

I 2019 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 6.245 børn i over 3.000 familier en jul, og i år håber Mødrehjælpen på at kunne hjælpe endnu flere familier. Mere om Mødrehjælpens julehjælp

"De forældre der ansøger om vores julehjælp, slås tit med problemer, der rækker ud over økonomien. Årsagerne til deres ansøgning kan være mange. Det kan blandt andet handle om kronisk sygdom hos børnene eller forældrene, en hård skilsmisse eller et manglende socialt netværk, der gør det endnu mere vanskeligt at overskue en presset økonomisk situation."
Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier (og enlige) på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkeder (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

Frelsens Hær modtog 11.000 ansøgninger i 2019, og hjælpen rakte til 8.000 familier. Mere om Frelsens Hærs julehjælp

Frelsens Hær - uddeling af julehjælp

Frelsens Hær – uddeling af julehjælp

Røde Kors (500.000 kr.)

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 11 millioner frivillige i 191 lande. Alene i Danmark er der 34.000 frivillige. Organisationen uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde hjælper kommunen med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen. Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kr. eller en julekurv med lækre julevarer.

Røde Kors har en ambition om at nå ud til 12.000 udsatte familier i 2020 med julehjælp. Mere om Røde Kors’ julehjælp

"Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang for os til at invitere familierne med ind i nye fællesskaber gennem de aktiviteter, vi tilbyder resten af året, som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter."
Røde Kors

De hjemløses landsorganisation SAND (500.000 kr.)

De hjemløse i Danmark er siden 2007 blevet talt hvert 2. år. Senest var i 2019, hvor der blev registreret 6.431 borgere i en hjemløshedssituation. Hjemløsetællingen er imidlertid et minimumstal da man kun har talt de hjemløse, der er i kontakt med systemet. SAND mener det rigtige tal er et sted imellem 10-12.000. Ca. 25% af alle hjemløse er kvinder og næsten hver 5. hjemløse er mellem 18 – 24 år.

Hos SAND er man både glad og taknemmelig for fondens uventede donation, som giver nye muligheder for at række ud til de hjemløse. Organisationen forventer at bruge 300.000 i 2020 og gemme resten af beløbet tli 2021.

“Vi får rigtig mange tilbagemeldinger på, hvor ufatteligt meget de gavekort betyder for den enkelte hjemløse. Det er altid svært at fravælge nogle af de steder, der søger, og vi håber hvert år på at kunne samle penge nok til at glæde endnu flere,” siger Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND.

I december 2018 uddelte SAND 443 voksen-gavekort à 200 kr. til Netto/Bilka/Føtex og 149 børne-gavekort à 200 kr. til BR og H&M. I alt blev der uddelt for 118.400 kr.

Det betød at:

 • 86 hjemløse kunne give deres i alt 149 børn en julegave. Desuden fik de 16, der skulle have samvær med deres børn, et gavekort til Netto til indkøb af mad og drikke.
 • Der var et gavekort til hver af de 110 hjemløse, der julenat overnattede på en af de 6 natvarmestuer, som det lykkedes at tilgodese.
 • 53 gadeplansmedarbejdere og andre samarbejdspartnere kunne give et gavekort til 317 særligt udsatte hjemløse, der ikke benytter natvarmestuerne.

Besøg SANDs hjemmeside

Hvem støttede vi sidste år?

I 2019 støttede fonden følgende juleindsamlinger:

 • Røde Kors (500.000 kr.)
 • Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)
 • Frelsens Hær (500.000 kr.)
 • Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Fonden finansierer Børnehjælpsdagens julefester

Børnehjælpsdagen holder hvert år traditionsrige julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge, der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Aldersgruppen er fra 2-23 år.

Fondens donation på 500.000 fra 2018 rækker også til at finansiere aktiviteterne i 2020. Dog bliver de traditionsrige julefester i år erstattet af en julekaravane, som kommer på besøg på institutionerne i stedet for at samles på de store kulturinstitutioner. Mere om Børnehjælpsdagens julefester

Fuld fart

Bevægelse og trivsel

Projektet vil vise, at træningen i et fællesskab højner børnenes trivsel og gør dem mere motiverede – også for skolen. På Fuld Fart arbejder man målrettet med en anerkendende tilgang til børnene, så alle kan være med og får successer. Det skal være med til at ændre børnenes fortælling om sig selv til i højere grad at pege på, at de mestrer noget, snarere end hvad de ikke mestrer. Undersøgelse fra Børnerådet viser, at 6 ud af 10 børn fortæller, hvad de går til i deres fritid, når de skal fortælle om sig selv. Med Fuld Fart får børnene mulighed for at fortælle, at de kan noget sejt.

Opbakning fra familien

Børnenes forældre og søskende bliver i årets løb inviteret til at være med til såkaldte familiedage, hvor alle kan være aktive. Forældrene bliver også opfordret til at tage del i deres børns fritidsaktivitet ved at komme og hente dem, se på over en kop kaffe og i hverdagen at tale med børnene om holdet.

Fra Fuld Fart til forening

Projektets ambition er også, at børnene efter det første år med Fuld Fart har fået så meget smag for at træne i en idrætsforening, at de vil fortsætte. Det er hensigten at få flest mulige af børnene til at fortsætte deres foreningsidræt. Også her vil man hjælpe børnene og deres forældre på vej.

Fuld fart på til sommeren 2021

Forløbet er et tre årigt projekt, som er støttet af Poul Due Jensens Fond, Den A.P. Møllerske Støttefond og Randers Kommune. Frem til slutningen af skoleåret 2021 vil børn, der uvant med foreningsidræt, blive tilbudt Fuld Fart.

 

 

RUN

Den såkaldte restgruppeproblematik fylder meget i Danmark, hvor omkring 20% af en ungdomsårgang hverken får en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Risikoen er, at disse unge ender på offentlig forsørgelse, og en særlig indsats skal sikre at de hjælpes til at finde deres egen vej i livet

I 2016 var antallet af unge (16-24 år) i NEET gruppen (Not in Education, Employment or Training) henholdsvis 1.331 af i alt 11.432 unge i Randers og 492 af i alt 4.338 unge i Norddjurs [kilde: Statistikbanken]. Ungdommens Uddannelsesvejledning har til opgave at skabe kontakt til disse unge og hjælpe dem videre, men oplever store udfordringer med en gruppe, som enten slet ikke eller kun i ringe omfang reagerer på deres henvendelser. En gruppe af de unge har af forskellige årsager mistet tiltroen til, at det kommunale system kan hjælpe dem videre. Der er brug for at gøre noget andet.

Disse unge har brug for en styrket indsats for at blive klar til at deltage i enten uddannelse eller arbejde. De har eksempelvis udfordringer i form af diagnoser, manglende stabilitet i skole-, arbejds- og privatlivet og/eller sociale udfordringer. Ved at give disse unge en særlig indsats gennem 24 måneder vil projektet sikre, at de unge kommer videre i deres karriereforløb og dermed ikke ender på offentlig forsørgelse.

 • Projektet skiller sig ud ved et særligt fokus på den unges personlige, sociale, faglige, fritids- og erhvervsmæssige kompetencer og kvalifikationer.
 • Med afsæt i den unges drømme, ønsker og behov udarbejdes for den enkelte unge en plan, som danner baggrund for det videre forløb i projektet.

Projekt RUN er et samarbejde mellem Poul Due Jensens Fond, Randers Ungdomsskole (Randers Kommune) UngNorddjurs (Norddjurs Kommune) og det private erhvervsliv.