Inklusion

Julehjælp til udsatte børn

I 2018 støtter fonden følgende juleindsamlinger:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Derudover skal de også have været udsat for en særlig social hændelse inden for det seneste år og være i generel mistrivsel. En typisk ansøger, der er enlig forsørger med to børn, vil modtage 1.200 kr., der dækker over 400 kr. pr. barn til køb af julegaver og 300 kr. + 100 kr. for hvert ekstra barn til mad og julegodter.

Mødrehjælpen uddelte julehjælp til 6.161 børn (ca. 3.000 familier) i 2017.

Mere om Mødrehjælpens julehjælp

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkedere (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

Frelsens Hær ydede hjælp til ca. 9000 udsatte familier i 2017. Antallet har været stigende de seneste år. Især kontanthjælpsloftet har betydet en stigning i fattige familier.

Mere om Frelsens Hærs julehjælp

Børnehjælpsdagen (500.000 kr.)

Børnehjælpsdagen holder julefester for anbragte børn og unge (fra 2 til 23 år), der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Julefesterne foregår på kulturinstitutioner i større byer, hvor børnene får frokost, rundvisning eller opgavejagt, levende musik og flotte julegaver til hver enkelt. Gaverne uddeles af Børnehjælpsdagens ambassadører og andre kendte idoler fra den danske underholdningsbranche.

Der holdes hvert år julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge.

Mere om Børnehjælpsdagens julefester

Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i Danmark og udlandet. Organisationen har rødder i den danske arbejderbevægelse. Modtagerne er enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Hjælpen består af en kolonialvarekurv til en værdi á 500 kr., 1 x gavekort til børnene til legetøj værdi á 500 kr., 1 x gavekort til børnene til sportstøj værdi á 500 kr.

Julehjælpen nåede mere end 9.500 familier i 2017

Mere om Dansk Folkehjælps julehjælp

RUN

Den såkaldte restgruppeproblematik fylder meget i Danmark, hvor omkring 20% af en ungdomsårgang hverken får en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Risikoen er, at disse unge ender på offentlig forsørgelse, og en særlig indsats skal sikre at de hjælpes til at finde deres egen vej i livet

I 2016 var antallet af unge (16-24 år) i NEET gruppen (Not in Education, Employment or Training) henholdsvis 1.331 af i alt 11.432 unge i Randers og 492 af i alt 4.338 unge i Norddjurs [kilde: Statistikbanken]. Ungdommens Uddannelsesvejledning har til opgave at skabe kontakt til disse unge og hjælpe dem videre, men oplever store udfordringer med en gruppe, som enten slet ikke eller kun i ringe omfang reagerer på deres henvendelser. En gruppe af de unge har af forskellige årsager mistet tiltroen til, at det kommunale system kan hjælpe dem videre. Der er brug for at gøre noget andet.

Disse unge har brug for en styrket indsats for at blive klar til at deltage i enten uddannelse eller arbejde. De har eksempelvis udfordringer i form af diagnoser, manglende stabilitet i skole-, arbejds- og privatlivet og/eller sociale udfordringer. Ved at give disse unge en særlig indsats gennem 24 måneder vil projektet sikre, at de unge kommer videre i deres karriereforløb og dermed ikke ender på offentlig forsørgelse.

  • Projektet skiller sig ud ved et særligt fokus på den unges personlige, sociale, faglige, fritids- og erhvervsmæssige kompetencer og kvalifikationer.
  • Med afsæt i den unges drømme, ønsker og behov udarbejdes for den enkelte unge en plan, som danner baggrund for det videre forløb i projektet.

Projekt RUN er et samarbejde mellem Poul Due Jensens Fond, Randers Ungdomsskole (Randers Kommune) UngNorddjurs (Norddjurs Kommune) og det private erhvervsliv.

Vild med Dansk

18 mennesker med et meget ringe kendskab til dansk, og som havde opholdt sig meget kort tid i Danmark varmed i projektet. Deltagerne fortsatte deres sprogundervisning på Sprogcentret, menom eftermiddagen arbejdede de videre med diverse øvelser i drama, sang, kropssprog med videre. Målet var at skabe små opførelser, som de kunne vise for et publikum.

Deltagerne fik syv måneder til at udvikle deres sprogkundskaber. Undervejs blev de testet i bl.a. deres sprogudvikling, så det kunne sandsynliggøres, at Underværket har ret i deres antagelse om, at sang og drama sætter turbo på dansk.

Projektet var drevet af Underværket i samarbejde med flere enheder i Randers Kommune: Jobcenter, Bibliotek, Skoleforvaltning og Sprogcentret.

Foreningsliv for alle

Fysisk fællesskab

Projektet ”Foreningsliv for alle” er målrettet økonomisk, dårligt stillede og tilbyder en mulighed for at deltage i foreningsidræt. Foreningsidrætten tilbyder såvel fysisk aktivitet som fællesskab, som er to elementer, der fremmer den mentale sundhed. Hvis den mentale sundhed vokser kan der banes en vej for at tage ejerskab for sit liv i tilgift med, at der vil være ressourcer til at påvirke den enkeltes livssituation.

Nødvendige tilskud

DGI og Poul Due Jensens Fond har siden 2015 haft et samarbejde om at tilbyde en økonomisk håndsrækning til grupper, der har vanskeligt ved selv at kunne betale f.eks. et kontingent. Gennem årene er behovet ikke faldet. Snarere tværtimod. Socialstyrelsen og andre foreninger har haft lignende muligheder, som ikke eksisterer længere. Blandt andet kan det være vanskeligt for asylansøgere og flygtninge at finde midlerne til at deltage. Herom siger Per Frost Henriksen, medlem af DGIs hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for DGI Inklusion ”Det er voksne mennesker med masser af kompetencer, som på længere sigt kan blive en styrke for foreningen”.

Det praktiske

Det er den enkelte idrætsforening, der på søger hos DGI for det enkelte medlem. Der kan søges om støtte til kontigent, udstyr og deltagelse i f.eks. stævner m.v. De mere detaljerede oplysninger om, hvem der kan søges for, findes på DGIs hjemmeside.  Her findes også ansøgningsskemaet.

Aarhus 2017

Frivillighed for alle

Projektet ”Frivillighed for Alle” har haft en ambition om at få flygtninge, socialt udsatte og handicappede til at være med som frivillige hjælpere. Frivilligt arbejde kan understøtte, at man er en del af en gruppe, og man kan desuden få sat sine kompetencer i spil – måske også dem man ikke var klar over, at man besad. Der er mange gode argumenter, der understøtter ambitionen.

En del af meget

Da Aarhus 2017 åbnede den 21. januar, deltog 101 i optoget samt op til eventet. Mange havde været med til at lave lamper m.v. Når krydstogtskibene har lagt til kaj i Aarhus, er det blevet modtaget af frivillige, der har hjulpet med at vise vej, byde på små rugbrødsmadder, og svarer på alverdens spørgsmål. Når BKIs kaffevogn har været at finde ved diverse kulturelle arrangementer, har ”Frivillighed for Alle” været med.

Vigtige forberedelser

Bag den mangfoldige tilsynekomst at frivillige ligger der dog mange timers ihærdigt arbejde, mange blindgyder og meget læring. Eksempelvis er det svært for flygtninge, der skal gå til mange timers sprogundervisning, og som ikke kender til den danske foreningskultur at begribe, hvordan arbejde uden løn hænger sammen. Eller hvordan samarbejder man med fysisk handicappede, når de frivilliges mødested ligger på anden sal uden elevator? Hvordan får man adgang til ensomme unge, der eventuelt kunne rekrutteres til frivilligt arbejde?

Læringer for andre

Projektet Frivillighed for Alle afsluttes med udgangen af april 2018. De sidste måneder af projektet bruges på at lave opsamling af de indhentede erfaringer for at kunne dele vigtige læringer med andre, der kunne have lignende ambitioner.

Fuld fart

Bevægelse og trivsel

Projektet vil vise, at træningen i et fællesskab højner børnenes trivsel og gør dem mere motiverede – også for skolen. På Fuld Fart arbejder man målrettet med en anerkendende tilgang til børnene, så alle kan være med og får successer. Det skal være med til at ændre børnenes fortælling om sig selv til i højere grad at pege på, at de mestrer noget, snarere end hvad de ikke mestrer. Undersøgelse fra Børnerådet viser, at 6 ud af 10 børn fortæller, hvad de går til i deres fritid, når de skal fortælle om sig selv. Med Fuld Fart får børnene mulighed for at fortælle, at de kan noget sejt.

Opbakning fra familien

Børnenes forældre og søskende bliver i årets løb inviteret til at være med til såkaldte familiedage, hvor alle kan være aktive. Forældrene bliver også opfordret til at tage del i deres børns fritidsaktivitet ved at komme og hente dem, se på over en kop kaffe og i hverdagen at tale med børnene om holdet.

Fra Fuld Fart til forening

Projektets ambition er også, at børnene efter det første år med Fuld Fart har fået så meget smag for at træne i en idrætsforening, at de vil fortsætte. Det er hensigten at få flest mulige af børnene til at fortsætte deres foreningsidræt. Også her vil man hjælpe børnene og deres forældre på vej.

Fuld fart på til sommeren 2021

Forløbet er et tre årigt projekt, som er støttet af Poul Due Jensens Fond, Den A.P. Møllerske Støttefond og Randers Kommune. Frem til slutningen af skoleåret 2021 vil børn, der uvant med foreningsidræt, blive tilbudt Fuld Fart.