Inklusion

Flere i Fællesskaber (FIF)

Forekomsten af ensomhed er høj i ungdomsårene (12%), og problemet er stigende. Tallet er særlig højt i Region Midtjylland, for unge der hverken er i uddannelse eller arbejde (25%). Ensomhed øger samtidig risikoen for sygdom (depression, hjertesygdom mv.) og dermed sygefravær. Ensomhed har derfor negative konsekvenser for både den enkelte og samfundet. I værste fald udgør ensomhed i ungdomsårene starten på et liv præget af ensomhed, hvor man typisk lever alene og er på kanten af arbejdsmarkedet.

"Flere i Fællesskaber handler i sin essens om at tage ansvar for en generation, hvor mange desværre mistrives. Når man føler sig isoleret og ekskluderet er det vanskeligt at mestre livet, herunder uddannelse, arbejde og parforhold. "

Projektet skal afhjælpe ensomhed i Silkeborg Kommune ved at tilbyde unge en vej ind i fællesskaber gennem et såkaldt collective impact-projekt (metode fra Stanford University), som fremmer nye arbejdsformer mellem det offentlige, civilsamfund, erhvervsliv og vidensmiljøer. Det bærende element er en struktureret proces, hvor aktørerne sætter fælles mål og indgår i partnerskaber – i dette tilfælde om ”Flere i Fællesskaber”.

Mange partnere

Bag projektet står Silkeborg Kommune, DEFACTUM – Region Midtjylland, Ventilen, Ældre Sagen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Come Together og Jysk børneforsorg/Fredehjem, der har forpligtet hinanden på at arbejde sammen om at bekæmpe ensomhed. Partnerne er trådt sammen, fordi der er brug for alles viden, kompetencer og kapacitet.

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Tryg Fonden, Silkeborg Kommune, Ældresagen, Helsefonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og DEFACTUM i Region Midtjylland.

Poul Due Jensens Fond støtter projektet med 2.524.500 kr. til projektledelse, aktiviteter og udvikling af indsatser til ensomme unge og generationsmøder.

Social investerings
model for arbejdsmarkeds
inklusion

Fra 2020-2022 skal 60 personer med en ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen, som endnu ikke har profiteret tilstrækkeligt af kommunale indsatser til at komme ind på arbejdsmarkedet, følge et særligt tilrettelagt forløb hos DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp).

De ledige kommer fra Viborg og Herning kommuner. De skal deltage i et programforløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC’s Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). Det er forventningen af 50 procent af personerne vil komme i hel eller delvis forsørgelse i løbet af projektperioden. Viborg og Herning Kommunes jobcentre begynder at visitere personer til projektet i august 2020.

To projektspor

Projektet kaldes for SIB og tager afsæt i 2 spor. Værdien af at bringe ledige fra Viborg og Herning ind på arbejdsmarkedet skal ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel:

Dokumentation og vidensdeling

Gevinsten ved at investere i individuelt tilrettelagte forløb for personer, der generelt kan have udfordringer ved at skulle genvinde eller etablere sig på arbejdsmarkedet skal dokumenteres i samarbejde med COWI. Derudover har Kammeradvokaten og COI (Center for Offentlig Information) også meldt sig på banen med rådgivning og videreformidling af projektets resultater.

Projektet er i det daglige forankret hos DRC Integration, som har lang erfaring med forløb for flygtninge og indvandrere.

”Brugen af sociale investeringer er endnu ikke kommet op at flyve i Danmark. Flere arbejder med modeller, og der har været gjort flere forsøg rundt omkring i landet. Vi ønsker med dette projektsamarbejde at stå med en eller flere modeller, der kan komme ud at leve blandt potentielle investorer,” forklarer Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration.

Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration. Foto: Poul Due Jensens Fond.

Rekruttering til havnen II

Havnen i Grenaa, Foto: Poul Due Jensens Fond

I januar 2020 har en særlig enhed af jobcentret i Norddjurs fundet plads i Bæredygtighedens Hus på havnen i Grenaa. Her skal de to faste medarbejdere hellige sig projekt Rekruttering til havnen og arbejde med virksomheder, der vil ansætte kandidater, der mangler arbejde.

I løbet af det første år er det målet, at 140 ledige skal i nærkontakt med de to medarbejderne og gennemgå et forløb, som fører til, at mindst 70 af dem frem til foråret 2021 har lønnede timer eller endda er selvforsørgende.

Masser af kompetencer

Projektet er født på baggrund af en undersøgelse, som partnerne gennemførte i løbet af 2019. Her undersøgte man kompetencer og barriere hos en større gruppe ledige: knap halvdelen havde været ledige i mere end fem år. Mere end halvdelen havde mere end fem års erhvervserfaring, for 75 procents vedkommende fra ufaglært arbejde, på trods af at 22 procent havde taget en erhvervsuddannelse og knap 10 procent en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

– Med til historien hører også, at 60 procent har fysiske barrierer såsom smerter, KOL, gigt, fibromyalgi m.v. Og knap 60 procent har brug for at der tages hensyn til psykiske udfordringer som eksempelvis PTSD, angst, social fobi, eller depression, fortæller Kirsten T. Søgaard, souschef, arbejdsmarkedsafdelingen.

I undersøgelsen så man også nærmere på virksomhederne på havnen: hvad er deres behov for nye medarbejdere nu, om lidt og om tre år. Samtidig spurgte man dem, om de var villige til at stille sig til rådighed med øvebaner, sidemandsoplæring og måske dele medarbejdere. Cirka en tredjedel af havnens virksomheder deltog i undersøgelsen og meldte tilbage, at de har behov for ufaglært arbejdskraft nu og forventer et stigende behov i løbet af de nærmeste år.

Det undrer ikke Henrik Carstensen, der som direktør for havnen i Grenaa oplever virksomhedernes behov og vækst på sin daglige færden på havnen.

– Her i starten af 2020 har vi netop åbnet en færgerute til Halmstad, som vi forventer vil have omkring 300.000 rejsende om året. Det medfører naturligvis vækst til ikke bare havnen, men Norddjurs og Grenaa. Vi skal kunne understøtte virksomhedernes vækst, når de har behovet og ikke være bremsende, fortæller han.

 

 

Antibulli Håndbold, Midtjylland

Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har noget på hjerte. Ikke blot spilteknik, taktikker og næste sejr. Mikkel Hansen arbejder også for at håndboldspil skal handle om kammeratskab, om træning med sjov og glæde, og om at være gode holdkammerater, der får det bedste ud af fællesskabet. Mikkel Hansen har derfor stiftet foreningen MH24, Mikkel Hansen mod Mobning, hvis formål er at modarbejde mobning og øge trivslen på børnenes håndboldhold.

Håndboldcamps mod mobberi

MH24 arrangerer håndboldcamps, hvor børnene træner sammen med Mikkel og andre dygtige trænere. Her er fokus ikke blot på at lære nye teknikker, at skrue bolden rigtigt, men også at lære om fællesskabets styrker og værdien af holdets enkelte spillere. Hvis de dygtige spillere hjælper snarere end griner af de mindre heldige talenter, bliver holdet stærkere. Kammeratskab vokser, og spillerne udvikler sig. På camps deltager forældre, der lærer, hvordan de kan understøtte den gode tone og kultur i klubberne. Ved siden af opvarmning, boldspil og spilleglæde bliver der plads til at bringe Antibullis forskellige værktøjer i spil over for de deltagende. – Alt sammen for også at vinde over mobning, sårende tilråb eller den dårlige tone.

"Med donationen ønsker Poul Due Jensens Fond at understøtte trivsel, den gode tone og teamånd blandt vores yngste håndboldspillere. Dermed modvirker vi, at børn forlader fællesskabet og idrætslivet, fordi de føler sig udelukket fra klubbernes kammeratskab. Det er vigtig lærdom at give de yngste: Alle skal føle sig respekterede og værdsatte."

Poul Due Jensens Fond har valgt at støtte MH24s indsats i de kommende to år med projektet Antibulli Håndbold, Midtjylland. I 2019 arbejder med MH24 med håndboldklubber i Syddjurs, Viborg og Aarhus. I 2020 vil indsatsen udbredes til flere kommuner i den midtjyske region. MH24 benytter sig bl.a. af redskabet Antibulli Håndbold, som er udviklet af MH24 og Mary Fonden i et samarbejde med Trygfonden, Red Barnet og flere håndboldklubber. Redskabet indeholder øvelser og gode råd til såvel børnene, forældrene og klubbens trænere.

MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning afholder sportscamps for børn og unge. Foto: Greve Foto

Prisuddeling og charity match

Når håndboldklubben, Paris Saint Germain, den 16. august spiller venskabskamp mod Aarhus Håndbold i Ceres Arena i Aarhus vil adskillige af tilskuerne være fra de 20 klubber i Syddjurs, Viborg og Aarhus, som har takket ja til at være en del af projekt “Antibulli Håndbold, Midtjylland”. Tilsagnet gælder ikke blot en spændende håndboldkamp, men også at klubberne forpligter sig til, at børn, forældre og trænere i klubberne vil arbejde med Antibulli Håndbold gennem en kontinuerlig indsats. Den klub, der har ydet den største indsats, har mulighed for at vinde Antibulli Håndbold-prisen 2019. Prisen uddeles årligt til den børneafdeling i en klub, der gør mest for at styrke fællesskabet både på holdene og på tværs af klubbens årgange.

 • MH24 afholder i 2019 to camps, hvoraf den ene vil foregå i Bellevue Hallen, tæt på Aarhus den 19.  juni for omkring 90 børn.
 • I 2020 skal MH24 række ud til flere kommuner og deres håndboldspillende børn. Udvælgelsen af hvilke midtjyske kommuner, der vil være mål for indsatsen til næste år, sker i slutning af 2019.

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Arbejde på havnen. Foto: Niels Åge Skovbo/FOKUS FOTO

I Norddjurs Jobcenter har man ledige med års erfaring i at være uden for arbejdsmarkedet. Det er en af jobcentrets fornemste opgaver at hjælpe disse mennesker ind på arbejdsmarkedet. Nogle af disse mennesker kunne være oplagte som arbejdskraft på havnen.

I Norddjurs søsætter man nu en undersøgelse af, hvor langt der er fra de ønsker, virksomhederne på havnen har til medarbejdere, og de færdigheder og kompetencer som kommunens ledige kan tilbyde. Det forventes, at der vil være forskelle i udbud og efterspørgsel. Det indgår derfor også, at virksomhedernes ønsker skal udfordres:

 • Hvad har de brug for lige nu?
 • Hvad har de brug for om en årrække?

Det skal også undersøges, om forskellige kortere tilbud om yderligere kvalificering kan mindske afstanden mellem virksomhederne og de ledige. Eller måske tegner der sig en helt tredje løsning?

"Der vil sandsynligvis være tale om en kløft mellem de færdigheder og kompetencer, som potentielle arbejdstagere besidder og de job, der skal kunne besættes i fremtiden. Derfor må vi tænke opkvalificering med ind i billedet. Samtidig må vi også forholde os til, hvad virksomhederne ønsker, hvad de ikke vil have og hvad man eventuelt klarer sig med, og udvikle kommunens tiltag derfra."
Else Søjmark, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Norddjurs Kommune

 

Konkret plan for flere job

Det er Norddjurs Kommune, der har hånd i hanke med undersøgelsen, hvor de bl.a. vil hente hjælp udefra til at få stillet virksomhederne og ledige de rigtige spørgsmål. I foråret vil undersøgelsens resultater blive fremlagt på en workshop/konference. Deltagerne, som bl.a. vil være fagforeninger, uddannelsesinstitutioner med flere, skal bidrage til yderlige kvalificering af undersøgelsen.

Målet er, at undersøgelsen skal munde ud i en konkrete plan for, hvordan man over en 5-årig periode kan skabe minimum 500 jobs, som kan blive besat med fortrinsvis langtidsledige.

"Virksomhederne på havnen har potentiale til at skabe lokal vækst, men de har et stigende behov for arbejdskraft, især faglært arbejdskraft. Derfor er det godt at undersøge og afprøve nye muligheder for at hjælpe og styrke de eksisterende virksomheder og i sidste ende tiltrække nye virksomheder til havnen."
Henrik Carstensen, administrerende direktør, Grenaa Havn A/S

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Jobmesser er ikke ukendte størrelser men måske snarere kendt fra karrieremesser, der retter sig mod virksomheder og højtkvalificerede unge, der er på vej ud i arbejdslivet. Projektets to messer skal i stedet give virksomheder, langtidsledige og fysisk/psykisk sårbare en mulighed for at mødes over en uformel samtale, hvor fokus er på menneskelige egenskaber og god kemi – snarere end fyldige cv’er og masser af uddannelse.

Projektet har afholdt to jobmesser:

 • En lille messe for at indhente erfaringer den 10. maj 2019, som foregik i Ree Park
 • En større messe på Randers Kunstmuseum den 31. oktober 2019 (læs mere)

Jan Jepsen (th.) på jobjagt i Ree Park, 10. maj 2019. Foto: Poul Due Jensens Fond

 

Fra kemi til job

Projektets vigtigste fokus er at skabe varige job for mennesker med lang ledighed – og tilfredse arbejdsgivere. Formodentlig vil det kræve, at såvel ledige som virksomheder tænker lidt anderledes om jobsøgning og rekruttering og finder alternativer til virksomhedernes lange ønskelister over kvalifikationer og lediges krav til ønskejobbet.

"Vores ledige har generelt haft rigtig positive oplevelser på den første messe, men der er også nogle som har svært ved at være i store forsamlinger og som derfor er virkelig udfordrede i forhold til at skulle sælge sig selv til en potentiel arbejdsgiver."
Helle, Jobkonsulent, Randers Kommune

Erfaringerne fra jobmesserne vil blive samlet i en model, som andre kommuner evt. kunne bruge eller lade sig inspirere af.

Projektet er igangsat af SUS i et samarbejde med Jobcenter Randers Erhverv, Erhverv & Beskæftigelse – Syddjurs Kommune og Poul Due Jensens Fond.

Projektet ”Socialt Jobmatch” forventes afsluttet marts 2020. Læs mere.

Uddannelsesparat

I starten af 2018 var 38% af Skives elever i 8. klasse ikke parate til at fortsætte fra grundskolen i uddannelse. Det er 8% mere end det regionale gennemsnit på 30%. Desuden var på samme tidspunkt 16% af kommunens 18- til 29årige på offentlig overførselsindkomst, hvis statens uddannelsesstøtte ikke medregnes. Det er for mange, hvorfor man nu øger indsatsen.

Parat

Projekt ”Uddannelsesparat” vil arbejde med 50 elever fra 3 skoler i Skive i 3 år, hvor eleverne bliver fulgt fra den vurdering af deres parathed til uddannelse, som alle elever får foretaget i 8. klasse, til de går ud af folkeskolen. I Skive ved man, at det typisk er personlige eller sociale udfordringer – eller helt enkel mistrivsel – som betyder, at relativt mange elever har vanskeligt ved at gennemføre uddannelse efter grundskolen. Udfordringerne er ofte begyndt i folkeskolen, hvorfor man i et tæt samarbejde med skolen og forældrene vil tage særligt hånd om de unge.

En bred vifte

Alle de unge vil få en fast kontaktperson, der følger dem gennem de sidste år af grundskolen og bl.a. kan igangsætte eller koordinere andre tiltag for den unge. De unge vil desuden blive tilbudt hjælp til at skaffe sig et fritidsjob, deltage i en netværksgruppe som har fokus på trivsel og eksempelvis kunne være motion, rusmidler, sorg eller andre. Eller de vil blive tilbudt at deltage i et mestringsforløb for at lære om håndtering af angst, ordblindhed eller deres egne personlige og sociale kompetencer gennem et MiLife-forløb.

En lige vej

Målet er, at langt hovedparten af de deltagende unge vil være parate til uddannelse også på de faglige krav som dansk og matematik. I Skive forventer man nemlig også, at indsatserne vil betyde, at de unges fravær blive reduceret markant, og at læringen derfor bliver tilsvarende højere.

Projektet vil blive afsluttet efteråret 2022, når de sidste elever forhåbentlig er godt i gang med deres uddannelse efter grundskolen.

Foreningsliv for alle

DGI og Poul Due Jensens Fond har siden 2015 haft et samarbejde om at tilbyde en økonomisk håndsrækning til grupper, der har vanskeligt ved selv at kunne betale f.eks. et kontingent. Gennem årene er behovet ikke faldet. Snarere tværtimod.

Fysisk fællesskab

Projektet ”Foreningsliv for alle” er målrettet økonomisk, dårligt stillede og tilbyder en mulighed for at deltage i foreningsidræt. Foreningsidrætten tilbyder såvel fysisk aktivitet som fællesskab, som er to elementer, der fremmer den mentale sundhed. Hvis den mentale sundhed vokser kan der banes en vej for at tage ejerskab for sit liv i tilgift med, at der vil være ressourcer til at påvirke den enkeltes livssituation.

Piger på fodboldskole i Rødkærsbro. Foto: Anne Moulvad, TV Midt/Vest

Piger på fodboldskole i Rødkærsbro, 2018. Foto: Anne Moulvad, TV Midt/Vest. Læs mere

Både for  udsatte børn og voksne ansylansøgere

Socialstyrelsen og andre foreninger har haft lignende muligheder, som ikke eksisterer længere. Blandt andet kan det være vanskeligt for asylansøgere og flygtninge at finde midlerne til at deltage. Herom siger Per Frost Henriksen, medlem af DGIs hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for DGI Inklusion ”Det er voksne mennesker med masser af kompetencer, som på længere sigt kan blive en styrke for foreningen”.

Crossgym på Christianshavns Vold. Foto: DGI

Det praktiske

Det er den enkelte idrætsforening, der på søger hos DGI for det enkelte medlem. Der kan søges om støtte til kontigent, udstyr og deltagelse i f.eks. stævner m.v. De mere detaljerede oplysninger om, hvem der kan søges for, findes på DGIs hjemmeside.  Her findes også ansøgningsskemaet.

Julehjælp til udsatte børnefamilier

Fonden støtter følgende juleindsamlinger i 2019:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Derudover skal de også have været udsat for en særlig social hændelse inden for det seneste år og være i generel mistrivsel. En typisk ansøger, der er enlig forsørger med to børn, vil modtage 1.200 kr., der dækker over 400 kr. pr. barn til køb af julegaver og 300 kr. + 100 kr. for hvert ekstra barn til mad og julegodter.

I 2018 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 6.183 børn i 3.044 familier en jul, og i 2019 håber Mødrehjælpen på at kunne hjælpe endnu flere familier. Mere om Mødrehjælpens julehjælp

"De forældre der ansøger om vores julehjælp, slås tit med problemer, der rækker ud over økonomien. Årsagerne til deres ansøgning kan være mange. Det kan blandt andet handle om kronisk sygdom hos børnene eller forældrene, en hård skilsmisse eller et manglende socialt netværk, der gør det endnu mere vanskeligt at overskue en presset økonomisk situation."
Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkedere (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

Frelsens Hær har en ambition om at nå ud til 8-9.000 familier i 2019. Mere om Frelsens Hærs julehjælp

Frelsens Hær - uddeling af julehjælp

Frelsens Hær – uddeling af julehjælp

Røde Kors (500.000 kr.)

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 11 millioner frivillige i 191 lande. Alene i Danmark er der 34.000 frivillige. Organisationen uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde hjælper kommunen med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen. Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kr. eller en julekurv med lækre julevarer.

Røde Kors har en ambition om at nå ud til 12.000 udsatte familier i 2019 med julehjælp. Mere om Røde Kors’ julehjælp

"Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang for os til at invitere familierne med ind i nye fællesskaber gennem de aktiviteter, vi tilbyder resten af året, som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter."
Røde Kors

Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i Danmark og udlandet. Organisationen har rødder i den danske arbejderbevægelse. Modtagerne er enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år. Dansk Folkehjælps Julehjælp består af en Kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000 til en værdi af 500 kr. samt et gavekort til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

I 2019 ønsker Dansk Folkehjælp at nå ud til mere end 11.000 socialt udsatte børnefamilier med deres julehjælp. Mere om Dansk Folkehjælps julehjælp

"Fattigdommen i Danmark stiger fortsat uformindsket – dette på trods af lav ledighed og økonomisk vækst. På vej mod årets julehjælpsindsamling, som Dansk Folkehjælp gennemfører for 13. år i træk, er det vores klare forventning, at der også i 2019 sættes en ny og kedelig rekord, nemlig et rekordstort antal familier, der vil henvende sig for at få hjælp til at holde en god jul for deres børn."
Generalsekretær for Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem

Hvem støttede vi sidste år?

I 2018 støttede fonden følgende juleindsamlinger:

 • Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)
 • Frelsens Hær (500.000 kr.)
 • Mødrehjælpen (500.000 kr.)
 • Børnehjælpsdagen (500.000 kr.)
  Børnehjælpsdagen holder hvert år julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge. Fondens donation fra 2018 rækker også til at finansiere festerne i 2019.
  Mere om Børnehjælpsdagens julefester

Fuld fart

Bevægelse og trivsel

Projektet vil vise, at træningen i et fællesskab højner børnenes trivsel og gør dem mere motiverede – også for skolen. På Fuld Fart arbejder man målrettet med en anerkendende tilgang til børnene, så alle kan være med og får successer. Det skal være med til at ændre børnenes fortælling om sig selv til i højere grad at pege på, at de mestrer noget, snarere end hvad de ikke mestrer. Undersøgelse fra Børnerådet viser, at 6 ud af 10 børn fortæller, hvad de går til i deres fritid, når de skal fortælle om sig selv. Med Fuld Fart får børnene mulighed for at fortælle, at de kan noget sejt.

Opbakning fra familien

Børnenes forældre og søskende bliver i årets løb inviteret til at være med til såkaldte familiedage, hvor alle kan være aktive. Forældrene bliver også opfordret til at tage del i deres børns fritidsaktivitet ved at komme og hente dem, se på over en kop kaffe og i hverdagen at tale med børnene om holdet.

Fra Fuld Fart til forening

Projektets ambition er også, at børnene efter det første år med Fuld Fart har fået så meget smag for at træne i en idrætsforening, at de vil fortsætte. Det er hensigten at få flest mulige af børnene til at fortsætte deres foreningsidræt. Også her vil man hjælpe børnene og deres forældre på vej.

Fuld fart på til sommeren 2021

Forløbet er et tre årigt projekt, som er støttet af Poul Due Jensens Fond, Den A.P. Møllerske Støttefond og Randers Kommune. Frem til slutningen af skoleåret 2021 vil børn, der uvant med foreningsidræt, blive tilbudt Fuld Fart.

 

 

RUN

Den såkaldte restgruppeproblematik fylder meget i Danmark, hvor omkring 20% af en ungdomsårgang hverken får en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Risikoen er, at disse unge ender på offentlig forsørgelse, og en særlig indsats skal sikre at de hjælpes til at finde deres egen vej i livet

I 2016 var antallet af unge (16-24 år) i NEET gruppen (Not in Education, Employment or Training) henholdsvis 1.331 af i alt 11.432 unge i Randers og 492 af i alt 4.338 unge i Norddjurs [kilde: Statistikbanken]. Ungdommens Uddannelsesvejledning har til opgave at skabe kontakt til disse unge og hjælpe dem videre, men oplever store udfordringer med en gruppe, som enten slet ikke eller kun i ringe omfang reagerer på deres henvendelser. En gruppe af de unge har af forskellige årsager mistet tiltroen til, at det kommunale system kan hjælpe dem videre. Der er brug for at gøre noget andet.

Disse unge har brug for en styrket indsats for at blive klar til at deltage i enten uddannelse eller arbejde. De har eksempelvis udfordringer i form af diagnoser, manglende stabilitet i skole-, arbejds- og privatlivet og/eller sociale udfordringer. Ved at give disse unge en særlig indsats gennem 24 måneder vil projektet sikre, at de unge kommer videre i deres karriereforløb og dermed ikke ender på offentlig forsørgelse.

 • Projektet skiller sig ud ved et særligt fokus på den unges personlige, sociale, faglige, fritids- og erhvervsmæssige kompetencer og kvalifikationer.
 • Med afsæt i den unges drømme, ønsker og behov udarbejdes for den enkelte unge en plan, som danner baggrund for det videre forløb i projektet.

Projekt RUN er et samarbejde mellem Poul Due Jensens Fond, Randers Ungdomsskole (Randers Kommune) UngNorddjurs (Norddjurs Kommune) og det private erhvervsliv.

Vild med Dansk (afsluttet)

18 mennesker med et meget ringe kendskab til dansk, og som havde opholdt sig meget kort tid i Danmark varmed i projektet. Deltagerne fortsatte deres sprogundervisning på Sprogcentret, menom eftermiddagen arbejdede de videre med diverse øvelser i drama, sang, kropssprog med videre. Målet var at skabe små opførelser, som de kunne vise for et publikum.

Deltagerne fik syv måneder til at udvikle deres sprogkundskaber. Undervejs blev de testet i bl.a. deres sprogudvikling, så det kunne sandsynliggøres, at Underværket har ret i deres antagelse om, at sang og drama sætter turbo på dansk.

Projektet var drevet af Underværket i samarbejde med flere enheder i Randers Kommune: Jobcenter, Bibliotek, Skoleforvaltning og Sprogcentret.

Aarhus 2017 (afsluttet)

Frivillighed for alle

Projektet ”Frivillighed for Alle” havde som ambition om at få flygtninge, socialt udsatte og handicappede til at være med som frivillige hjælpere. Frivilligt arbejde kan understøtte, at man er en del af en gruppe, og man kan desuden få sat sine kompetencer i spil – måske også dem man ikke var klar over, at man besad. Der er mange gode argumenter, der understøtter ambitionen.

En del af meget

Da Aarhus 2017 åbnede den 21. januar, deltog 101 i optoget samt op til eventet. Mange havde været med til at lave lamper m.v. Når krydstogtskibene lagde til kaj i Aarhus, blev de modtaget af frivillige, der har hjulpet med at vise vej, byde på små rugbrødsmadder, og svare på alverdens spørgsmål. Når BKIs kaffevogn har været at finde ved diverse kulturelle arrangementer, har ”Frivillighed for Alle” været med.

Vigtige forberedelser

Bag den mangfoldige tilsynekomst at frivillige ligger der mange timers ihærdigt arbejde, mange blindgyder og meget læring. Eksempelvis er det svært for flygtninge, der skal gå til mange timers sprogundervisning, og som ikke kender til den danske foreningskultur at begribe, hvordan arbejde uden løn hænger sammen. Eller hvordan samarbejder man med fysisk handicappede, når de frivilliges mødested ligger på anden sal uden elevator? Hvordan får man adgang til ensomme unge, der eventuelt kunne rekrutteres til frivilligt arbejde?

Læringer for andre

Projektet Frivillighed for Alle afsluttedes med udgangen af april 2018. De sidste måneder af projektet blev brugt på at lave opsamling af de indhentede erfaringer for at kunne dele vigtige læringer med andre, der kunne have lignende ambitioner.

Inkluderende WeFood butik i Aarhus (afsluttet)

Hvert år smides mere end 700.000 tons mad ud i Danmark. Et spild, der koster danskerne 11.6 mia. kroner om året. Samtidig lever 800 millioner mennesker verden over med sult hver dag. Den fordeling ønsker Folkekirkens Nødhjælp at gøre noget ved, og formålet med Wefood er derfor ikke kun er at forhindre madspild i Danmark, men også at skabe overskud til verdens fattigste og sikre global bæredygtighed.  Wefood drives af frivillige og overskuddet fra butikken går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande.

Mere rummelighed

Poul Due Jensens Fond ønskede at at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at mindske madspild, men samtidig også at organisationen skulle gøre en indsats for at øge rummeligheden i frivilligkorpset. I gruppen af frivillige i Aarhus var det således målet at minimum 5% skulle komme fra udsatte grupper, som ellers normalt ikke ville deltage i frivilligt arbejde. Fonden tror nemlig på at alle, uanset baggrund, har glæde ud af at bidrage med det de kan.

Den 29. maj 2018 slog den nye Wefood butik i Aarhus dørene op på Vesterbro Torv. Det er den første butik i Jylland, og de frivillige havde knoklet for at få butikken klar til åbningen.
Læs mere her | Bliv frivillig