Missionsdrevet forskning
I samarbejde med flere danske universiteter vil vi udvikle teknologier til at udvinde værdifuld næring og samtidig bidrage til et sundere miljø i de danske søer.

De danske søer er i en elendig forfatning. To tredjedele af dem lever ikke op til EU’s minimumskrav til et rimeligt vandmiljø. Årsagen er årtiers, sine steder århundreders misrøgt i form af udledning af urenset spildevand samt næringsstoffer fra landbruget. En uklar sø udsender dobbelt så mange drivhusgasser som en sund og klar sø – så der er også en klimaeffekt. På den anden side er fosfor en begrænset ressource: Der er fosforminer i Kina, Rusland, USA og Marokko, og når minerne om et par generationer tømmes, så må produktionen af kunstgødning indstilles – der er ikke nogen erstatning for fosfor.

"Over hele kloden er de fleste søer i en miserabel tilstand. Problemet er tilstedeværelsen af alt for megen næring, især fosfor, samt i mange tilfælde tungmetaller. Det vil vi gøre noget ved sammen med de bedste danske forskere på området. "
Poul Toft Frederiksen, programchef, Forskning

I dette projekt udvælges en enkelt sø, Ormstrup Sø, som første testobjekt, og det nødvendige fysisk/kemiske, mikrobiologiske og makrobiologiske datagrundlag etableres. Vi skal vide, hvor fosforen gemmer sig, og på hvilken form; hvordan har søens historie været; hvor meget sediment (bundslam) skal vi tage op; kan vi bruge sedimentet som jordforbedring; hvordan reagerer fiskene på opfiskning og sedimentfjernelse; og hvad betyder det for samfundet som sådan, at en sø går fra beskidt til ren tilstand og meget andet.

DTU’s engagement i forprojektet ledes af lektor Christian Skov fra DTU Aqua (højre), her i selskab med kollegaen Jes Dolby. Foto: Poul Due Jensens Fond

Fosfor i Ormstrup Sø

Vi henvendte os først til Silkeborg kommune og foreslog Lyngsø, men kommunen henviste os til Aarhus Universitet, der i stedet pegede på Ormstrup Sø, som pga. sin massive fosforbelastning er et optimalt testobjekt.

"Vi ønskede at arbejde med lokale søer, fordi det midtjyske ferskvandssystem er Danmarks største og smukkeste, og fordi vi ønsker at være synlige i lokalområdet."
Poul Toft Frederiksen,programchef, Forskning

De rutiner og det måleudstyr, som vi anvender og udvikler ved Ormstrup Sø kan vi overføre til andre søer i lokalområdet, og her er Viborg-søerne oplagte næste kandidater.

Flere universiteter ombord

Poul Due Jensens Fond har taget nye metoder i brug for at få projektet i gang. Normalvis styrker vi specifikke forskningsmiljøer på ét universitet ad gangen, men i dette tilfælde har vi defineret et problem og bedt flere partnere om at arbejde sammen.

Fire universiteter pr. 1. januar 2021 involveret i projektet, nemlig:

Martin Søndergaard/AU, Kasper Reitzel/SDU og Christian Skov/DTU

Martin Søndergaard/AU, Kasper Reitzel/SDU og Christian Skov/DTU . Foto: Poul Due Jensens Fond.

Projektet er et søsterprojekt til “Cirkulær Fosforgenindvinding (RePair)”. Begge projekter ledes af projektleder Ole Wolff, som kan kontaktes på owolff@grundfos.com eller mobil 22 26 72 88.

Læs mere

Her kan du finde artikler om projektet:

Udvidelse af forskningsprojekter i Ormstrup Sø

Sammen med en række forskningspartnere har Fonden siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og bæredygtig forvaltning af Ormstrup Sø. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte to søsterprojekter: rePair og Bæredygtig Søforvaltning II. Sidsnævnte har Fonden netop besluttet at allokere 20 millioner til.

Mange partnere, ét fælles mål

Med en ny, stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond i ryggen er fem partnere nu gået sammen med Fonden om at finde og formidle skånsomme metoder til at genindvinde fosfor fra søer. Forskere fra Aarhus Universitet, DTU og Syddansk Universitet har i 2020 kortlagt søens tilstand, Naturvidenskabernes Hus og Københavns Universitet er nu også kommet med i det storstilede missionsdrevne forskningsprojekt: Bæredygtig søforvaltning.

Forskning og Læring

Fonden støtter udvalgte forskningsmiljøer og læringsaktiviteter inden for naturvidenskab og teknik.

Centre for Climate Robust Electronics Design

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Bedre naturfagsunder-
visning til hele Danmark

Samarbejdspartner

ASTRA - det nationale naturfagscenter

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet

Center for Digitalisering af Elektronik (CoDE)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laserformgivning

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Turbulens – DTU Centre of Excellence

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens pilekvist

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

AU Centre for Digital Twins

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Permanente magneter (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet