31. Jan. 2023
Sammen med en række forskningspartnere har Fonden siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og bæredygtig forvaltning af Ormstrup Sø. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte to søsterprojekter: rePair og Bæredygtig Søforvaltning II. Sidsnævnte har Fonden netop besluttet at allokere 20 millioner til.

Globalt set, og også i Danmark, er ferskvandssøer generelt i dårlig økologisk tilstand grundet tilførsel af for mange næringsstoffer, hvor især fosfor er den store synder. Ikke mindst de seneste ca. 100 år er der blevet tilført store mængder af fosfor fra især byspildevand og udvaskning fra landbrugsjord. Som en konsekvens heraf, og på trods af mere end 30 års indsats for at forbedre vandmiljøet i Danmark, opfylder kun omkring ¼ af de danske søer kravet i EU’s Vandrammedirektiv om mindst en god økologisk tilstand – et krav som principielt skal være indfriet senest i 2027.

"Ormstrup Sø ligner på mange måder andre danske søer med høje koncentrationer af fosfor og ringe vandkvalitet og er derfor en god ”modelsø”. Ormstrup Sø er endvidere én af de 24 søer, som i de gældende vandområdeplaner er udpeget til at skulle restaureres."

Et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet har siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og forvaltning af Ormstrup Sø. Københavns Universitet og Naturvidenskabernes Hus er senere koblet på initiativet (læs mere). Sidstnævnte har udviklet tre læringsforløb til gymnasieskolen (Tekcases) baseret på forskernes data, og Ormstrup Sø spiller også en hovedrolle i to ud af seks opgaver i dette skoleårs Naturfagsmaraton, en landsdækkende naturfagskonkurrence for over 25.000 børn fra 5. og 6. klasser over hele landet arrangeret af Naturvidenskabernes Hus.

Fosfor - fra problem til løsning

Illustration af fosforkredsløbet i Ormstrup Sø. Illustration: Naturvidenskabernes Hus

Størstedelen af fosforen i Ormstrup Sø er koncentreret i de øverste 20 cm af søbunden (sedimentet), hvorfra der sker en frigivelse til vandfasen. Ophobning af fosfor i Ormstrup Sø skyldes i høj grad udsætning og fodring af op til 3.000 ænder om året i søen, der fandt sted for 30-40 år siden. Udsætning og fodring af ænder finder ikke sted længere, men fosforen skaber stadigvæk problemer (læs mere).

Fosfor er samtidig en knap ressource, som vi ved vi kommer til at mangle i fremtiden. Fonden besluttede derfor i september 2021 at finansiere projekt Cirkulær fosforgenindvinding (rePair), som udvikler teknologier til udvinding og nyttiggørelse af fosfor m.m. fra søsedimentet. Projektet er godt i gang, og sedimentet i Ormstrup Sø forventes fjernet i vinterhalvåret 2023/2024.

20 millioner til bedre forvaltning af naturressourcer

I det senesete projekt, Bæredygtig Søforvaltning II, vil forskere følge søens udvikling under og i to år efter sedimentfjernelsen, da det vil give et unikt datasæt der vil blive udnyttet til udvikling af en avanceret økosystemmodel af søen, som efterfølgende også vil kunne bruges for mange andre søer. Projektet vil således give en, internationalt set, enestående forståelse af ferskvandssøer og deres reaktioner på restaureringsindgreb, en viden som vil påvirke søforvaltning nationalt og internationalt.

"Projektet vil lede til nye open-source model- og beslutningsstøtteværktøjer, der vil kunne anvendes for andre søer nationalt og internationalt. De vil blandt andet kunne indgå i myndighedernes videre arbejde med de danske vandplaner og udgøre det beslutningsmæssige vidensfundament i en mere aktiv forvaltningsstrategi for restaureringen af søer."
Poul Toft Frederiksen, programchef for Forskning i Poul Due Jensens Fond

En succesfuld gennemførelse af dette projekt vil kunne ændre og optimere den måde, hvorpå vi forvalter vores søer, med et større fokus på en langsigtet forvaltning fremfor engangsindgreb. Projektet retter sig primært mod den danske forvaltning, men erfaringerne og resultaterne fra projektet vil kunne anvendes over det meste af verden.

Seniorforsker Martin Søndergaard præsenterer sin og kollegernes forskning.

Seniorforsker Martin Søndergaard fra Aarhus Universitet præsenterer sin og kollegernes forskning. Foto: Poul Due Jensens Fond

Projektet vil endvidere opkvalificere datagrundlaget for den samfundsøkonomiske analyse for endeligt at kunne svare på, hvorvidt restaurering af Ormstrup Sø er en god investering for samfundet, herunder om sedimentfjernelse er at foretrække frem for andre restaureringsmetoder og hvor stor en rolle udvindingen og nyttiggørelsen af fosfor vil spille.

Projektet foregår i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitets Institut for Ecoscience, DTU Aqua, Biologisk Institut på SDU, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Naturvidenskabernes Hus og WaterITech Aps. Fonden finansierer 20 millioner kroner ud af et samlet projektbudget på 26,1 millioner.

Forskning og Læring

Fonden støtter forskningsprojekter og læringsinitiativer inden for teknik og naturvidenskab.