Strategi – Inklusion
Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere mennesker i fællesskaber og beskæftigelse. Fonden vil støtte projekter, der har en positiv effekt på menneskers evne til og mulighed for at finde en plads i samfundet, få livskvalitet og blive selvforsørgende. Fornden ønsker at se socialt ansvar udlevet.

For Fondens stifter, Poul Due Jensen, var det en mærkesag at give plads på arbejdspladsen til personer med reduceret arbejdsevne. En målsætning der den dag i dag er en vigtig del af Grundfos’ DNA. I 1968 skabte han i samarbejde med den lokale kommune et privat-offentligt samarbejde og etablerede Danmarks første beskyttede værksted (fleks-værkstederne), der fortsat eksisterer på Grundfos. Dette arbejde ser Fonden gerne udviklet flere steder.

For individet er det at være en del af et fællesskab ofte afgørende for følelsen af personlig værdighed og for at høre til. For samfundet er det vigtigt, at så mange som muligt bidrager med det, de kan, så vi også i fremtiden kan opretholde den velfærd, vi nyder godt af i dag.

FN’s Verdensmål

Fondens strategi om inklusion på arbejdsmarkedet støtter op om Verdensmål 8 ”Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst – vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle”. Samtidig anerkender og ønsker Fonden også, at vejen mod arbejdsmarkedet bliver lettet gennem uddannelse og tilslutter sig derfor Verdensmål 4 “Kvalitetsuddannelse – Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring”.

Forandring tager tid

Vi fokuserer på Region Midtjylland og de kommuner, der ligger tæt på Grundfos’ hjemsted i Bjerringbro, blandt andet fordi aktiv deltagelse fra fonden kræver tæt samarbejde med partnerne. Vi vil søge at skabe varig og mærkbar forandring ved at alliere os med de rigtige for at opnå størst mulig effekt. Inklusion af udsatte på arbejdsmarkedet kræver tæt samspil mellem flere parter, eksempelvis virksomheder, kommuner, NGO’er, andre fonde m.fl.  Poul Due Jensens Fond ønsker at tænke og agere langsigtet og anerkender, at forandring tager tid. Projekter og initiativer skal udvikles på basis af solide fakta og forandringsteorier. Evaluering, dokumentation og opfølgning på resultaterne skal altid indgå.

Vidensdeling og debat

Fonden ønsker desuden at bidrage aktivt til den offentlige debat, samt til at dele viden og erfaringer med offentligheden.

Fonden ser gerne, at det lokale samspil styrkes mellem virksomheder, myndigheder og civilsamfund. Inklusion er et fælles ansvar. Derfor skal omkostningerne altid deles mellem parterne. Fonden finansierer ikke projekter eller indsatser alene.

Fonden kan være interesseret i, at der tilknyttes følgeforskning og/eller ph.d. projekter i tilknytning til de støttede aktiviteter.

Fonden fokuserer på

 •  Nytænkende projekter, der på en anderledes måde formår at inddrage sektorer og mennesker på en hidtil uset og uprøvet vis, f.eks. entreprenørskab i form af socialøkonomiske virksomheder.
 • At projekterne er et samspil mellem flere aktører. Eksempelvis virksomheder, foreninger og offentlige aktører – gerne tværkommunalt.
 • At indsatsens omkostninger deles ligeligt mellem parterne, så ansvaret fordeles ligeligt, og indsatsens bliver bæredygtig i selve projektfasen og i tiden efter.
 • Indsatser der medvirker til inklusion og er med til at bryde den sociale arv.
 • Aktiviteter for ansatte (f.eks. på Grundfos) der skaber engagement og indlevelse til at hjælpe andre mennesker med at blive en del af fællesskaber, således at aktiviteterne fremmer medarbejdernes frivillige arbejde. Det kan også ske uden for Danmarks grænser.
 • Udvikling af uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter omkring FN’s verdensmål – herunder bæredygtig dannelse.
 • Særlige indsatser, som kan give unge mod og tro på fremtiden, herunder at bidrage til at nå 70% målsætningen på drivhusgasser. Men også adresseringen af andre miljøproblemer, f.eks. rent vand.

Fonden kan desuden støtte

 • Organisationer, foreninger eller initiativer, der med engagement i enkeltsager skaber synlige resultater og/eller driver fællesskaber for mennesker, der er særligt udsatte. F.eks juledonationer til velgørende organisationer.

Fonden støtter ikke

 • Anlægsudgifter, drift og administration
 • Bygninger (vedligeholdelse/renovation eller nybyg), indkøb af større materiel m.v.
 • Kompetenceudvikling af deltagende medarbejdere i projektet. Fondens midler skal komme de begunstigede til gode.