Strategi – Inklusion
Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere flere borgere i Region Midtjylland på arbejdsmarkedet – eller lette deres vej dertil. Fonden vil finansiere og støtte projekter, der har en positiv effekt på menneskers evne til og mulighed for at finde en plads på arbejdsmarked og blive selvforsørgende.

For Fondens stifter, Poul Due Jensen, var det en mærkesag at give plads på arbejdspladsen til personer med reduceret arbejdsevne. En målsætning der den dag i dag er en vigtig del af Grundfos’ DNA. For individet er det at være en del af et arbejdsfælleskab ofte afgørende for følelsen af personlig værdighed og for at høre til. For samfundet er det vigtigt, at så mange som muligt bidrager med det de kan, så vi også i fremtiden kan opretholde den velfærd, vi nyder godt af i dag.

FN’s Verdensmål

Fondens strategi om inklusion på arbejdsmarkedet støtter op om Verdensmål 8 ”Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst – vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle”. Samtidig anerkender og ønsker Fonden også, at vejen mod arbejdsmarkedet bliver lettet gennem uddannelse og tilslutter sig derfor Verdensmål 4 “Kvalitetsuddannelse – Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring”.

Forandring tager tid

Vi fokuserer på Region Midtjylland, fordi det er Grundfos’ hjemsted, og fordi aktiv deltagelse fra fonden kræver tæt samarbejde med partnerne. Vi vil søge at skabe varig og mærkbar forandring ved at alliere os med de rigtige partnere for at opnå størst mulig effekt. Inklusion af udsatte på arbejdsmarkedet kræver tæt samarbejde mellem kommuner, virksomheder, NGO’er, private fonde og andre aktører.  Poul Due Jensens Fond ønsker at tænke og agere langsigtet og anerkender at forandring tager tid. Projekter og initiativer skal udvikles på basis af solide fakta og forandringsteorier.

Vidensdeling og debat

Fonden ønsker desuden at bidrage aktivt til den offentlige debat i regionen, samt til at dele viden og erfaringer med offentligheden. Fremover vil vi spille en aktiv rolle i dataindsamling, projektudvikling og – udførelse. Fokus, vedholdenhed, mod og ambition vil være de vejledende principper for Fondens arbejde på området. Det daværende SocialForskningsInstitut (nuværende VIVE) har i 2016 udarbejdet et notat til Fonden. Læs det her Notat: De udsatte grupper og arbejdsmarkedet (SFI)